Hållbarhet

Nordautomations hållbarhetsansvar vilar på den gemensamma värdegrunden, Addtech-koncernens vägledning och rutiner samt övriga gemensamt godkända principer.

Tre viktiga hållbarhetssektorer

1. Affärsetiken

Vi vill vara en pålitlig och långsiktig partner för kunder, underleverantörer
och övriga samarbetspartner. Vi bedriver i alla sammanhang hederlig och öppen affärsverksamhet i enlighet med lagar, reglementen och etiska principer. Som samarbetspartner väljer vi instanser som följer samma principer. Vi godkänner varken korruption eller ohederlig konkurrens och vi respekterar att andra företags egendom är oberörbar.

2. Hållbarhet som arbetsplats

Vi upprätthåller och utvecklar ständigt säkerheten i arbetsmiljön. Vi respekterar våra arbetstagares grundläggande rättigheter och stöder deras välfärd och personliga utveckling. Vi tillåter inga former av diskriminering eller trakasserier. Våra arbetsvillkor är rättvisa och motsvarar lagens och kollektivavtalets krav.

3. Miljöfrågorna

Vi strävar aktivt efter att minimera verksamhetens direkta och indirekta miljöverkningar. I stora beslut beaktar vi miljöaspekterna för att kunna skapa långsiktigt mervärde för kunder, arbetstagare, aktieägare och samhället i stort.

Rapporteringskanal – Visselblåsning

Vi strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög etik i vårt företags verksamhet. Vi värnar om säkerhet och respekt för alla som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas. 

Addtech visselblåsartjänst ger dig möjlighet att rapportera om misstänkta missförhållanden – allt som inte är i linje med vår organisations värderingar och praxis.

Mer information och visselblåsartjänsten hittas här.