Ansvarsfullhet i praktiken

Nordautomations ansvarsfullhet och etiska principer syns i vardagen som konkreta handlingar och hållbara verksamhetsmodeller.

1. Hållbar affärsverksamhet

Vi vill vara en pålitlig och långsiktig partner för våra kunder och samarbetspartners. Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och öppet sätt, i enlighet med lag och etiska principer. Vi tolererar inte korruption eller illojal konkurrens och respekterar integriteten av andras egendom.

 • Vi utvecklar vårt ansvar som en del av vårt moderbolag Addtechs årliga strategiprocess.
 • Vår ledningsgrupp tar hänsyn till ansvarstagande i affärsplaner och investeringar.
 • Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och den årliga auditeringen omfattar även miljöfrågor. Vår verksamhet uppfyller också i praktiken kraven för miljöcertifiering enligt ISO 14001.

2. En hållbar arbetsplats

Vi stödjer aktivt våra medarbetares hälsa, säkerhet, välbefinnande och personliga utveckling. Vi respekterar deras grundläggande rättigheter och tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier. Våra arbetsvillkor är rättvisa och uppfyller kraven i lagstiftning och kollektivavtal.

 • Nordautomations etiska kod har vi gått igenom med personalen, och det är en viktig del av den planerade introduktionen för nyanställda.
 • Arbetsplatsen tillämpar en modell för balans mellan arbete och fritid och tidigt stöd.
 • Arbetstagarnas hälsa följs upp genom regelbundna kontroller och samarbete med företagshälsovården. Antalet sjukskrivningar har varit, i jämförelse med branschen, lågt.
 • Ergonomiska mätningar görs i arbetsmiljön.
 • Lämplig hjälp- och säkerhetsutrustning används, köps in vid behov och hålls i gott skick.
 • Enligt uppföljningen har olyckorna varit lindriga och få till antalet. Orsakerna till olyckor utreds och riskfaktorer minimeras.
 • I vårt moderbolag Addtechs Whistleblowing-tjänst är det möjligt att rapportera oegentligheter och aktiviteter som inte överensstämmer med Nordautomations värderingar och praxis.

3. Hållbar leveranskedja

Vi strävar efter att minimera den direkta och indirekta miljöpåverkan från vår produktion, verksamhet och leveranskedja. Våra principer är hållbar utrustning, främjande av den cirkulära ekonomin, materialeffektivitet och koldioxidneutralitet. Vi kräver också ansvar av våra leverantörer och partners.

Materialen

 • Vi använder stål med låg kolhalt i våra produkter när det är möjligt,
 • Vi har introducerat elektriska och gasdrivna gaffeltruckar.
 • Våra komponenter transporteras på återvinningsbara träpallar eller i pappkartonger.
 • I vår utrustningsplanering strävar vi efter att ersätta hydrauliska drivenheter med elektriska drivenheter.
 • I stället för sandblästring använder vi metallblästring, som kan återvinna partiklarna cirka 10 gånger.
 • Vi hanterar och lagrar färg i enlighet med myndigheternas riktlinjer.
 • Vi har förnyat vår svetsutrustning och annan utrustning för att bland annat förbättra energieffektiviteten.
 • Vi håller kundmöten via video i stället för att resa alltid när det är möjligt.
 • Vi satsar på digital informationshantering i stället för papper.

Leverantörer, leverans och installation

 • Alla våra större underleverantörer har skrivit under Leverantörernas etiska kod -avtalet. Detta är också en förutsättning för att vi ska kunna auditera nya leverantörer.
 • Alla våra installationspartners är auditerade.
 • Vi utför återvinning på installationsplatsen, t.ex. av rivningsmaterial.
 • Våra transporter utförs huvudsakligen av auditerade partners som använder elektriska lastbilar när det är möjligt.
 • Transportsektorn gynnar fordon med låga utsläpp och optimering av rutter.

Produkter och tjänster

 • De nya utrustningar vi levererar är miljömässigt alltmer hållbara. Vi föredrar till exempel elektrisk drivning framför hydraulisk drivning.
 • Tack vare effektiviteten av den nya utrustningen uppnår man bättre resultat med mindre användning och miljöpåverkan.
 • Den nya utrustningen blir säkrare att använda, t.ex. när det gäller bullernivåer.
 • Våra produkter är byggda för hållbarhet och lång livscykel, som förlängs med hjälp av god reservdelsservice och underhållstjänster.

Energi och utsläpp

 • Vi har aktivt arbetat med att ersätta användningen av fossila bränslen med förnybara alternativ.
 • Vi använder koldioxidneutral el. Vi genererar 1/8 av vår el med våra egna solpaneler. Den nya hallinvesteringen kommer att göra det möjligt för oss att tredubbla vår egen elproduktion.
 • Vi har förbättrat energieffektiviteten med till exempel LED-belysning och rörelsesensorer.
 • Vi har också förbättrat isoleringen av byggnaderna och förnyat ventilationssystemen.

Avfall och återvinning

 • Vi samlar in allt avfall och reststål och levererar det till vår partner
  Eurajoen Romu Oy för återvinning.
 • Vi återvinner våra inköpsförpackningsmaterial och pallar.
 • Vi återvinner målarfärger på rätt sätt.
 • Vi har minskat mängden avfall som genereras genom att uppgradera vår utrustning. Den nya plasmaskäraren möjliggör t.ex. en mer exakt optimering av delarna den skär.