Kvalitetspolitik

Nordautomation Oy och dess personal utvecklar och upprätthåller en högklassig verksamhet både som en sammanslutning och individuellt. En hög kvalitet är en hederssak för företaget och en förutsättning för att kunna sköta långvariga kundrelationer.

Principer och nyckelfaktorer för vår verksamhet

De viktigaste principerna för vår verksamhet är högklassiga produkter, nöjda kunder samt underhålls- och reservdelsservice som täcker den levererade anläggningens livslängd.

Kvalitetsaspekterna beaktas i alla skeden av planeringen och produktionen. Hela personalen är kvalitetsmedveten och varje anställd ansvarar i sitt eget arbete för produktens kvalitet och utvecklingen av den egna verksamheten.

Nordautomations nyckelfaktorer är kundnärhet, en serviceinriktad, sakkunnig och motiverad personal samt ett självständigt och ansvarstagande agerande hos varje individ.

Nordautomation Oy tar sitt ansvar i miljöfrågor och tillämpar i sin verksamhet principer för hållbar utveckling, med beaktande av arbetarskyddsfrågor, miljöskydd, energi- och resursbesparingar samt strävar att förebygga skadliga effekter från sin verksamhet.

Ständig utveckling av verksamheten och produkterna är ett delat ansvar för Nordautomation Oy:s anställda.

Vi följer lagstiftningen samt intressentgruppernas krav och förväntningar och fungerar som ett exempel på ett ansvarstagande företag.